April 18, 2024

Thông báo Công khai đối tượng đủ điều kiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội thường xuyên cờ tương w88

(từ ngày 23/10/2023 đến 24/10/2023)

Căn cứ Nghị định số Số: 20/2021 /NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Sau khi xem xét hồ sơ của đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên trên địa bàn, UBND thị trấn Yên Thịnh tổ chức việc xem xét, quyết định việc xét duyệt, nay UBND thị trấn Yên Thịnh tiến hành niêm yết công khai 06 đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và 02 đối tượng đủ điều kiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh.

Địa điểm: Tại trụ sở UBND thị trấn Yên Thịnh

Thời gian niêm yết 02 ngày làm việc từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 24/10/2023

Trong thời gian niêm yết các ý kiến đóng góp, thắc mắc gửi về UBND thị trấn Yên Thịnh (qua đồng chí công chức Văn phòng UBND thị trấn Yên Thịnh tổng hợp) để được xem xét, giải đáp.

Nay xin thông báo cho toàn bộ nhân dân biết để thực hiện./.

(Có danh sách kèm theo)

DANH SÁCH NIÊM YẾT ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG VÀ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN

Kèm theo Thông báo số: /TB-UBND, ngày tháng năm 2023

  1. Tăng mới Đơn vị tính: đồng

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Đối tượng

Hệ số

Mức chuẩn

Số tiền/ tháng

Thời gian hưởng từ tháng

1

Trịnh Văn Thống

02/02/1957

Bồ Vi 1

Người khuyết tật nặng là người cao tuổi

2,0

360.000

720.000

10/2023

2

Đoàn Duy Trình

26/06/1987

Trung Hậu

Người khuyết tật nặng

1,5

360.000

540.000

10/2023

3

Lê Trọng Dậu

07/05/1969

Trung Hậu

Người khuyết tật đặc biệt nặng

2,0

360.000

720.000

10/2023

4

Lê Thị Nguyệt

02/07/1974

Trung Hậu

Hộ gia đình nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

1,0

360.000

360.000

10/2023

5

Lương Khắc Thái

05/04/1954

Bồ Vi 2

Hộ gia đình nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

1,0

360.000

360.000

10/2023

6

Đỗ Thị Bình

16/07/1955

Bồ Vi 2

Hộ gia đình nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

1,0

360.000

360.000

10/2023

  1. Điều chỉnh

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Hiện đang hưởng

Điều chỉnh sang

Ghi chú

Đối tượng

Hệ số

Số tiền

Đối tượng

Hệ số

Mức chuẩn

Số tiền/ tháng

1

Lương Khắc Lượng

20/03/1955

Bồ Vi 2

Người khuyết tật nặng là người cao tuổi

2,0

720.000

Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

360.000

900.000

10/2023

2

Lương Thị Quế

03/07/1970

Bồ Vi 2

Người khuyết tật nặng

1,5

540.000

Người khuyết tật đặc biệt nặng

2,0

360.000

720.000

10/2023